Koncepcja pracy przedszkola

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 53
im. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO W SOSNOWCU

Niezależnie od szczebla edukacji nadrzędną wartością i celem jest rozwój dziecka rozumiany jako wypadkowa procesów dojrzewania i uczenia się. Wyniki ostatnich badań naukowych potwierdzają nie tylko potrzebę i zasadność a także rysują możliwości edukacji, która pozwalałaby nauczycielom uczestniczyć w rozwoju wychowanka ( Perkins ) a nie jak dotychczas uznano, kierować rozwojem. Działania nauczyciela winny zatem wspierać rozwój dziecka w zależności od sytuacji, wyznaczonych celów oraz kontekstu społecznego, sprowadzać się do:

 • tworzenia warunków do powstania zmian rozwojowych, sytuacji i okazji do samodzielnego gromadzenia doświadczeń poprzez zabawę i dzięki zabawie; nauczyciel podtrzymuje spontaniczną aktywność dziecka;
 • towarzyszenia w toku dokonywania się zmian rozwojowych, zachęcania do samodzielnego gromadzenia doświadczeń, udzielania różnego rodzaju wsparcia w procesie uczenia się, inspirowania aktywności przez wykorzystanie metody projektów i metody projektowania okazji edukacyjnych; nauczyciel uczestniczy w aktywności dzieci;
 • inicjowania , stymulowania zmian rozwojowych , organizowania procesu uczenia się dziecka jako sposobu pobudzania zmian rozwojowych przez wykorzystanie metody zadaniowej; nauczyciel kieruje aktywnością dziecka;

Ważne jest traktowanie aktywności dziecka jako naturalnej drogi poznawania i przekształcania świata, drogi uczenia się i zdobywania doświadczeń w sferze werbalnej, ruchowej, plastycznej, muzycznej, aktywności intelektualnej, emocjonalnej oraz praktycznej.

Zabawa, nauka i praca jest jedną z najważniejszych potrzeb dziecka wynikającą z potrzeby ruchu i działania, potrzeb społecznych, potrzeb poznawczych oraz z potrzeb biologicznych.

Zadaniem nauczyciela wspierającego rozwój dziecka jest stosowanie metod wpierania aktywności dzieci przez:

 • metodę projektów
 • metodę projektowania okazji edukacyjnych
 • metodę zadaniową
 • metodę zabawową
 • metodę prof. Gruszczyk – Kolczyńskiej wspierania rozwoju pojęć matematycznych
  i pamięci
 • metodę Dobrego Startu
 • metodę dr I. Majchrzak wspomagania wczesnej nauki czytania
 • kinezjologię edukacyjną P. Dennisona.
 • metodę ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne
 • aktywne słuchanie muzyki B. Strauss
 • pedagogikę zabawy KLANZA

Założeniem jest:

 • jednoczesne angażowanie emocji i umysłu dziecka
 • zapewnienie możliwości dokonywania wyborów i uczenie podejmowania decyzji
 • umożliwienie pełnego zaangażowania w przebieg zajęć, dając dziecku wyraźną przewagę nad aktywnością nauczyciela
 • pozwolenie dziecku koncentrowania się na temacie, którym jest zainteresowane
  i odnośnie którego ma już podstawową wiedzę, ułatwienie rozumienia przeżywanych doświadczeń
 • umożliwienie łączenia wielu obszarów wiedzy – kształcenie zintegrowane
 • umożliwienie współpracy, korzystania z pomocy kolegów, udzielania im pomocy
 • dostosowanie tempa pracy i stopnia trudności podejmowanych zadań do indywidualnych możliwości
 • rozwijanie myślenia teoretycznego, dokonywania analizy i syntezy
 • wykorzystanie możliwości wszystkich zmysłów i funkcji poznawczych
  w procesie konstruowania wiedzy o otoczeniu
 • tworzenie warunków podmiotowości dziecka
 • rozwój samodzielności praktycznej
 • wzmocnienie osobistego, pozytywnego stosunku do własnych działań dziecka
 • tworzenie całościowego obrazu świata i siebie
 • zaspokajanie ważnych życiowych potrzeb dziecka, rozwijanie umiejętności radzenia sobie w trudnych czy nowych sytuacjach.

W powyższym kontekście rola nauczyciela polega na udzieleniu dziecku pomocy i wsparcia w procesie uczenia się, a nie wyłącznie na kierowaniu nim. W świetle psychologii rozwojowej dziecka jest to słuszne, w świetle praktyki pedagogicznej niezmiernie trudne, wymagające stałej czujności pedagogicznej oraz doskonalenia wiedzy, tworzenia bazy
i warunków materialnych pobudzających myślenie twórcze, intuicyjne, wyobraźnię, rozbudzających ciekawość i chęć podjęcia aktywności eksploracyjnej.

ZADANIA NA LATA 2012 – 2016

1.Włączenie zdrowia do programu, organizacji i polityki przedszkola – uzyskanie Certyfikatu Krajowej Sieci Szkoły Promującej Zdrowie
 • organizacja procesu wychowawczo- dydaktycznego zgodnie z zasadami higieny: rozkład zajęć dostosowany do możliwości wychowanków
 • zapewnienie wychowankom spożywania posiłków bogatych w witaminy umożliwienie dokonywania wyboru w trakcie spożywania posiłków
 • tworzenie wzorców zdrowego odżywiania się
 • realizacja programu „Dzieciństwo bez próchnicy”
 • stwarzanie możliwości częstej aktywności ruchowej: systematyczne zajęcia ruchowe w sali i w ogrodzie, spacery, wycieczki, zajęcia na pływalni
 • tworzenie środowiska społecznego przedszkola, wspierającego zdrowie psychiczne całej społeczności placówki:
 • tworzenie warunków do rozwoju zawodowego, osobistego i społecznego nauczycieli i pozostałych pracowników
 • włączenie nauczycieli, rodziców, pracowników administracji i obsługi do procesów podejmowania decyzji związanych z polepszeniem funkcjonowania placówki,
 • zarządzanie kompetencjami w obszarze nastawienia na potrzeby dzieci, rodziców ( klientów), komunikacji, nastawienia na jakość, umiejętności współpracy, otwartości na zmiany, etyki działania, samodzielności
  w działaniu,
 • tworzenie każdemu wychowankowi szansy na przeżywanie sukcesów,
 • zapewnienie pomocy specjalistycznej dzieciom z trudnościami wychowawczymi i edukacyjnymi,
 • przeciwdziałanie przemocy i agresji na terenie placówki , realizacja programu zajęć w ramach programu „Chronimy dzieci”
 • współdziałanie z rodzicami i społecznością lokalną
2.Wczesna nauka czytania wg metody Ireny Majchrzak od 3-go roku życia
3.Prowadzenie bezpłatnych zajęć w ramach kółek zainteresowań: plastycznego, matematycznego, przyrodniczego, tanecznego, gier planszowych
4.Przystosowanie się nauczycieli do zmian wymagających większej indywidualizacji w pracy z dzieckiem -uczenie i wychowanie w podmiotowych relacjach ze światem i samym sobą,
przestrzeganie praw dziecka i jego rodziny
5.Wspomaganie rozwoju aktywności twórczej dzieci w zakresie  poznawania i wyrażania siebie w różnych formach ekspresji
6.Wyposażenie dzieci w zasób wiadomości, umiejętności i doświadczeń wynikających z edukacji europejskiej w przedszkolu
7.Organizacja pomocy psychologiczno- pedagogicznej dla dzieci na terenie placówki