ZASADY PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI Z PRZEDSZKOLA

Zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola

Przedszkole ponosi pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne dziecka podczas pobytu w przedszkolu. Dlatego też, celem zapewnienia bezpiecznych warunków przebywania dziecka w przedszkolu, ustala się następujące procedury dotyczące przyprowadzania  i odbierania dziecka z przedszkola oraz zasady dotyczące zachowania   w ogrodzie przedszkolnym. Dziecko powinno być przyprowadzone i odebrane z przedszkola przez Rodziców ( prawnych opiekunów ) lub upoważnioną przez nich osobę, zapewniając dziecku pełne bezpieczeństwo:


1. Dzieci przyprowadzane są do przedszkola  przez Rodziców (prawnych opiekunów) lub osoby przez nich pisemnie upoważnione do godziny 8:00, w wyjątkowych sytuacjach po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym do godziny  8:30 i odbierane do godziny 17:00.

2. Osobą upoważnioną  do odbioru dziecka z przedszkola musi być osoba pełnoletnia.

3. Rodzice (prawni opiekunowie) w okresie rekrutacji składają pisemne oświadczenie o osobach na stałe upoważnionych do odbioru dziecka z przedszkola.

4. W szczególnych sytuacjach dopuszcza się możliwość odebrania dziecka przez inne osoby dorosłe zdolne do podejmowania czynności prawnych upoważnione na piśmie przez Rodziców, z wcześniejszym poinformowaniem   o tym fakcie Dyrekcji przedszkola. Upoważnienie takie może być w każdej chwili odwołane lub zmienione.

Telefoniczne upoważnienia nie są respektowane.

5. Osoba upoważniona w momencie odbioru dziecka z przedszkola powinna posiadać przy sobie dowód osobisty i okazać go na żądanie osoby pełniącej dyżur.

6. Rodzice (prawni opiekunowie lub osoby upoważnione ) odpowiadają za  bezpieczeństwo dzieci do momentu przekazania pod opiekę nauczyciela oraz od chwili odebrania z grupy i wyrejestrowania z systemu.

7. Osoby przyprowadzające dziecko do przedszkola zobowiązane są:

· rozebrać dziecko w szatni, dokonać zarejestrowania w systemie u pracownika przedszkola

· osobiście przekazać dziecko nauczycielowi danej grupy, do której uczęszcza lub przekazać osobiście osobie dyżurującej.

8. Osoby odbierające dziecko z przedszkola zobowiązane są do:

· wyrejestrowania obecności dziecka z systemu u osoby pełniącej dyżur oraz osobistego wywołania z grupy,

· ubrania dziecka w szatni.

9. Nauczyciele odpowiadają za bezpieczeństwo dzieci od momentu przyprowadzenia dziecka do sali do chwili odebrania  przez Rodziców lub osobę upoważnioną.

10. Nauczyciel przedszkola nie ponosi odpowiedzialności za życie, zdrowie  i bezpieczeństwo dziecka pozostawionego przez Rodziców (prawnych opiekunów lub osoby upoważnione) na terenie przedszkola, np. przed wejściem do budynku, przed salą zajęć, w szatni lub na terenie ogrodu – w sytuacji kiedy nie został odnotowany przez nauczyciela fakt, że dziecko zostało przyprowadzone przez Rodziców do przedszkola (osobiste przekazanie dziecka nauczycielce) lub kiedy Rodzice lub osoba upoważniona osobiście poinformowały nauczyciela o zamiarze odebrania dziecka. W takich sytuacjach pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci ponoszą Rodzice (opiekunowie prawni) lub osoby upoważnione.

11. Osoba odbierająca dziecko z przedszkola nie może być pod wpływem alkoholu.

12. O wypadku każdej odmowy wydania dziecka, należy poinformować Dyrekcję Przedszkola, która podejmie czynności nawiązania kontaktu  z Rodzicami lub prawnymi opiekunami.

13. W przypadku gdy dziecko nie zostanie odebranie do godz. 17.00, nauczyciel zobowiązany jest powiadomić o tym fakcie Rodziców lub inne osoby upoważnione oraz Dyrektora przedszkola.

14. W przypadku, gdy pod wskazanymi numerami telefonów nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu Rodziców lub osób upoważnionych, nauczyciel oczekuje z dzieckiem w placówce przedszkolnej 1 godzinę.

Po upływie tego czasu nauczyciel powiadamia najbliższy Komisariat Policji o niemożliwości skontaktowania się z Rodzicami lub osobami upoważnionymi.

15. Rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są przekazywać aktualny telefon  kontaktowy.

16. Życzenie jednego z Rodziców dot. nieodbierania dziecka z przedszkola przez drugiego z rodziców, musi być poświadczone orzeczeniem sądowym.

17. Nauczyciele zatrudnieni w naszym przedszkolu, nie są a tym samym nie mogą być upoważniani przez Rodziców (prawnych opiekunów) lub inne osoby upoważnione – do chwilowego sprawowania opieki nad rodzeństwem dzieci uczęszczających do naszego przedszkola pozostawionym przez Rodziców w sali zajęć lub przedszkolnym ogrodzie, celem dokonania czynności nie związanych z przyprowadzaniem lub odebraniem dziecka z przedszkola. (np. wnoszenie opłat, indywidualne rozmowy pomiędzy Rodzicami, indywidualne rozmowy z nauczycielami).