ZASADY PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI Z PRZEDSZKOLA

Zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola

 

Przedszkole ponosi pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne dziecka podczas pobytu w przedszkolu. Dlatego też, celem zapewnienia bezpiecznych warunków przebywania dziecka w przedszkolu, ustala się następujące procedury dotyczące przyprowadzania  i odbierania dziecka z przedszkola oraz zasady dotyczące zachowania   w ogrodzie przedszkolnym. Dziecko powinno być przyprowadzone i odebrane z przedszkola przez Rodziców ( prawnych opiekunów ) lub upoważnioną przez nich osobę, zapewniając dziecku pełne bezpieczeństwo:

 

1.    Dzieci przyprowadzane są do przedszkola  przez Rodziców (prawnych opiekunów) lub osoby przez nich pisemnie upoważnione do godziny 8:00,      w wyjątkowych sytuacjach po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym do godziny  8:30 i odbierane do godziny 17:00.
2.    Osobą upoważnioną  do odbioru dziecka z przedszkola musi być osoba pełnoletnia.
3.    Rodzice (prawni opiekunowie) w okresie rekrutacji składają pisemne oświadczenie o osobach na stałe upoważnionych do odbioru dziecka z przedszkola.
4.    W szczególnych sytuacjach dopuszcza się możliwość odebrania dziecka przez inne osoby dorosłe zdolne do podejmowania czynności prawnych upoważnione na piśmie przez Rodziców, z wcześniejszym poinformowaniem   o tym fakcie Dyrekcji przedszkola. Upoważnienie takie może być w każdej chwili odwołane lub zmienione.

Telefoniczne upoważnienia nie są respektowane.
5.    Osoba upoważniona w momencie odbioru dziecka z przedszkola powinna posiadać przy sobie dowód osobisty i okazać go na żądanie osoby pełniącej dyżur.
6 .  Rodzice (prawni opiekunowie lub osoby upoważnione ) odpowiadają za  bezpieczeństwo dzieci do momentu przekazania pod opiekę nauczyciela oraz od chwili odebrania z grupy i wyrejestrowania z systemu. .
8.    Osoby przyprowadzające dziecko do przedszkola zobowiązane są:

·         rozebrać dziecko w szatni, dokonać zarejestrowania w systemie u pracownika przedszkola

·         osobiście przekazać dziecko nauczycielowi danej grupy, do której uczęszcza lub przekazać osobiście osobie dyżurującej.

9.    Osoby odbierające dziecko z przedszkola zobowiązane są do:

·         wyrejestrowania obecności dziecka z systemu u osoby pełniącej dyżur oraz osobistego wywołania z grupy,

·         ubrania dziecka w szatni.

10.    Nauczyciele odpowiadają za bezpieczeństwo dzieci od momentu przyprowadzenia dziecka do sali do chwili odebrania  przez Rodziców lub osobę upoważnioną.
11.   Nauczyciel przedszkola nie ponosi odpowiedzialności za życie, zdrowie  i bezpieczeństwo dziecka pozostawionego przez Rodziców (prawnych opiekunów lub osoby upoważnione) na terenie przedszkola, np. przed wejściem do budynku, przed salą zajęć, w szatni lub na terenie ogrodu – w sytuacji kiedy nie został odnotowany przez nauczyciela fakt, że dziecko zostało przyprowadzone przez Rodziców do przedszkola (osobiste przekazanie dziecka nauczycielce) lub kiedy Rodzice lub osoba upoważniona osobiście poinformowały nauczyciela o zamiarze odebrania dziecka. W takich sytuacjach pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci ponoszą Rodzice (opiekunowie prawni) lub osoby upoważnione.
12.    Osoba odbierająca dziecko z przedszkola nie może być pod wpływem alkoholu.

13.    O wypadku każdej odmowy wydania dziecka, należy poinformować Dyrekcję Przedszkola, która podejmie czynności nawiązania kontaktu  z Rodzicami lub prawnymi opiekunami.
14.    W przypadku gdy dziecko nie zostanie odebranie do godz. 17.00, nauczyciel zobowiązany jest powiadomić o tym fakcie Rodziców lub inne osoby upoważnione oraz Dyrektora przedszkola.

15.    W przypadku, gdy pod wskazanymi numerami telefonów nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu Rodziców lub osób upoważnionych, nauczyciel oczekuje z dzieckiem w placówce przedszkolnej 1 godzinę.

 Po upływie tego czasu nauczyciel powiadamia najbliższy Komisariat Policji  o niemożliwości skontaktowania się z Rodzicami lub osobami upoważnionymi.

16.    Rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są przekazywać aktualny telefon  kontaktowy.
17. Życzenie jednego z Rodziców dot. nieodbierania dziecka z przedszkola przez drugiego z rodziców, musi być poświadczone orzeczeniem sądowym.
18. Nauczyciele zatrudnieni w naszym przedszkolu, nie są a tym samym nie mogą być     upoważniani przez Rodziców (prawnych opiekunów) lub inne osoby upoważnione – do chwilowego sprawowania opieki nad rodzeństwem dzieci uczęszczających do naszego przedszkola pozostawionym przez Rodziców w sali zajęć lub przedszkolnym ogrodzie, celem dokonania czynności nie związanych z przyprowadzaniem lub odebraniem dziecka z przedszkola. (np. wnoszenie opłat, indywidualne rozmowy pomiędzy Rodzicami, indywidualne rozmowy z nauczycielami).