Rada Rodziców
Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Rodziców Nr 1/2016/2017 z dnia 7.11.2016r.

REGULAMIN RADY RODZICÓW

przy Miejskim Przedszkolu Nr 53 ul. Kornela Makuszyńskiego 4B w Sosnowcu

Podstawa prawna:

· Artykuł 53 ust.4 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U.z 2015 r.poz.2156 ze zm.)

§ 1

Postanowienia ogólne

Regulamin określa zasady działalności Rady Rodziców Przedszkola Miejskiego Nr 53 im. Kornela Makuszyńskiego w Sosnowcu oraz zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców.

§ 2

Cele Rady Rodziców

Rada jest społecznym organem władzy w przedszkolu, reprezentującym ogół rodziców i opiekunów prawnych dzieci uczęszczających do przedszkola. Jej celem jest:

1. organizowanie rozwijanie współpracy z innymi organami wewnętrznymi przedszkola, władzami oświatowymi, samorządowymi i innymi organami w celu doskonalenia działalności statutowej przedszkola,

2. organizowanie różnorodnych form aktywności rodziców wspomagających proces nauczania, wychowania i opieki nad dziećmi,

3. prezentowanie opinii rodziców we wszystkich istotnych sprawach przedszkola wobec dyrektora przedszkola, nauczycieli i władz oświatowych.

§ 3

Zadania i kompetencje Rady Rodziców

Kompetencje Rady Rodziców wynikają z art.54 Ustawy z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty
i należy do nich m.in.:

1. występowanie do dyrektora i innych organów przedszkola, organu prowadzącego przedszkole oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach przedszkola,

2. uchwalanie programu wychowawczego przedszkola,

3. opiniowanie projektu planu finansowego przedszkola.


§ 4

Tryb przeprowadzania wyborów

Szczegółowy tryb przeprowadzenia wyborów do rad oddziałowych:

1. Wybory do rad oddziałowych przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w tajnych wyborach w każdym roku szkolnym.

2. Podczas zebrań oddziałowych rodzice wybierają rady oddziałowe składające się z trzech rodziców wychowanków danego oddziału.

3. W wyborach do rad oddziałowych jednego wychowanka może reprezentować tylko jeden rodzic.

4. Wybory do rady oddziałowej na pierwszym zebraniu rodziców każdym roku szkolnym przeprowadza wychowawca oddziału.

5. Kandydat do rady oddziałowej musi wyrazić zgodę na kandydowanie.

6. Za wybranych do rady oddziałowej uważa się trzech pierwszych kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów.

7. W przypadku równej liczby głosów otrzymanych przez kandydatów przeprowadza się kolejną turę głosowania.

8. Z przeprowadzonych wyborów rada oddziałowa sporządza protokół, który przewodniczący po podpisaniu przekazuje przewodniczącemu rady.

9. Wybrani członkowie rady oddziałowej wyłaniają ze swojego grona przewodniczącego.

§ 5

Szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów

Szczegółowy tryb przeprowadzenia wyborów do Rady Rodziców:

1. Wybory przedstawiciela danego oddziału do Rady Rodziców przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.

2. Przedstawicielem Rady jest przewodniczący rady oddziałowej wybrany na pierwszym zebraniu rodziców.

3. Wybory przewodniczącego rady Rodziców przeprowadza się w głosowaniu jawnym

4. W głosowaniu jawnym członkowie Rady Rodziców głosują przez podniesienie ręki.

5. Zadania dyrektora przedszkola podczas wyborów przewodniczącego Rady Rodziców:

Ø przyjmowanie zgłoszeń kandydatur,

Ø przeprowadzenie głosowania,

Ø policzenie głosów i podanie wyników głosowania.

6. Kandydat na przewodniczącego Rady musi wyrazić zgodę na kandydowanie.

7. Za wybranego przewodniczącego Rady uważa się kandydata, który uzyskał największą liczbę głosów.

8. W przypadku otrzymania przez kandydatów równej liczby głosów o wyborze przewodniczącego Rady rozstrzyga kolejna tura wyborów.

9. Wybrany przewodniczący Rady prowadzi dalszą część zebrania.

§ 6

Struktura Rady Rodziców

1. W skład Rady wchodzi po trzech przedstawicieli rad oddziałowych, wybranych przez zebranie rodziców wychowanków każdego oddziału.

2. Pracami rady kieruje kolegium, w którego skład wchodzą:

Ø przewodniczący

Ø zastępca przewodniczącego,

Ø skarbnik,

Ø członkowie.

3. Kadencja kolegium trwa rok.

4. W razie ustalania członkostwa w kolegium przed upływem kadencji na najbliższym zebraniu przeprowadzane są wybory uzupełniające, na okres do końca kadencji.

5. Rada może odwołać kolegium w całości lub dokonać wyboru jego nowych członków w trybie wyborów uzupełniających.

§ 7

Zasady działania Rady Rodziców

1. Pierwsze zebranie Rady organizuje dyrektor przedszkola w terminie do 30 września danego roku szkolnego.

2. Pierwsze zebranie Rady otwiera dyrektor przedszkola i przewodniczy mu do czasu wybrania przewodniczącego Rady Rodziców.

3. Kolejne zebrania Rady zwołuje przewodniczący Rady lub upoważniony przez niego członek Rady.

4. Zebrania Rady przygotowuje i prowadzi przewodniczący Rady lub upoważniony przez niego członek Rady.

5. O terminie, miejscu i proponowanym porządku zebrania zawiadamia się członków Rady oraz dyrektora w sposób zwyczajowo przyjęty w przedszkolu, na 14 dni przed planowanym terminem zebrania, a w przypadku zebrania nadzwyczajnego – na 3 dni przed terminem.

6. W zebraniach rady, z głosem doradczym, może brać udział dyrektor przedszkola, na zaproszenie Rady

7. Przewodniczący Rady może, za zgodą lub na wniosek członków Rady, zapraszać inne osoby do udziału w zebraniach.

8. Uchwały Rady są podejmowane zwykłą większością głosów osób uczestniczących na zebraniu.

9. Uchwała o rozwiązaniu rady jest podejmowana bezwzględną większością głosów.

10. Uchwały rady są podejmowane w głosowaniu jawnym.

11. Uchwały Rady mogą być podejmowane w głosowaniu tajnym, po przyjęciu
w głosowaniu jawnym formalnego wniosku w sprawie tajności głosowania.

12. Zebrania są protokołowane.

13. Protokół zebrania Rady powinien zawierać:

Ø numer, datę i miejsce zebrania,

Ø listę osób obecnych podczas zebrania,

Ø zatwierdzony porządek obrad,

Ø stwierdzenia przyjęcia protokołu z poprzedniego zebrania,

Ø przebieg obrad,

Ø streszczenie wystąpień oraz wnioski,

Ø treść podjętych uchwał lub uchwały w formie załączników,

Ø podpisy przewodniczącego i protokolanta.

§ 8

Zasady gromadzenia i wydatkowania funduszy

1. Rada gromadzi fundusze pochodzące z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł.

2. Preliminarz wydatków w każdym roku szkolnym kolegium Rady ustala na swoim pierwszym posiedzeniu.

3. Kolegium Rady może postanowić o zmianie struktury wydatków do wysokości 10 proc. Ustalonych wartości.

4. Wpływy i wydatki środków finansowych podlegają rejestracji zgodnie z obowiązującymi przepisami finansowo-księgowymi.

§ 9

Postanowienia końcowe

1   1. Rada Rodziców posługuje się pieczątką.2.Działalność Rady musi być zgodna z obowiązującymi przepisami.
3.
Regulamin Rady musi być zgodny z postanowieniami statutu przedszkola.